Zdravstvena nega

Naši študenti se učijo na sodobnih in naprednih tehnologijah ter pridobivajo praktično znanje in izkušnje.

Vpis zdravstvena nega

Ključne prednosti

 • Izvajamo kakovosten in sodoben študijski program prve stopnje Zdravstvena nega, zasnovan na temelju evropskih smernic in domačih izkušenj.
 • Nudimo fleksibilno izvedbo študijskega programa, prilagojeno potrebam izrednih študentov.
 • Študijski proces poteka v sodobnih predavalnicah in specializiranih učilnicah zdravstvene nege z najsodobnejšo opremo.
 • Klinično usposabljanje poteka v učnih zavodih, ki spodbujajo aktivno učenje in vključevanje študentov v izvajanje aktivnosti zdravstvene nege, pod mentorstvom usposobljenih kliničnih mentorjev.
 • Nudimo individualno pomoč in podporo pri soočanju s študijskimi izzivi in težavami.
 • Imamo pestro obštudijsko dogajanje (ekskurzije, druženja študentov, okrogle mize ipd.).
 • Študenti lahko opravljajo del študija na partnerskih institucijah v tujini.
 • Omogočamo dobre zaposlitvene možnosti v regiji, v širšem slovenskem prostoru ter v tujini.

Pogoji za vpis

V visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil:

 • poklicno maturo;
 • maturo;
 • zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

 

Kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom, poklicno ali splošno maturo v programih zdravstvena nega ali tehnik zdravstvene nege, bodo opravili 100 ur propedevtičnega programa iz vsebin zdravstvene nege.

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi (60 % točk)
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 % točk)

 

Zdravniška potrdila

Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomirane medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika. Predhodne preventivne zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in športa v Sloveniji.

 

Znanje slovenskega jezika

Učni proces se izvaja v slovenskem jeziku. Od kandidatov, ki niso zaključili predhodnega izobraževanja v slovenskem jeziku, se zahteva znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni referenčni okvir za jezike (CEFR). Znanje slovenskega jezika se izkazuje s potrdilom inštitucije, pristojne za izdajanje tovrstnih potrdil.

Postopek prijave

Prijavni roki za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2024/25:

1. prijavni rok za vpis od 20. 2. do 20. 3. 2024

2. prijavni rok za vpis od 21. do 27. 8. 2024

3. prijavni rok za vpis od 25. do 26. 9. 2024 do 10. ure (v primeru še prostih mest)

 

Prijave potekajo  preko portala eVŠ, kjer so objavljena tudi natančnejša navodila. V primeru težav lahko kontaktirate EKC – Enotni kontaktni center državne uprave, e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki).

Za vsebinsko pomoč smo dosegljivi tudi na fakulteti, in sicer na telefonski številki 03 428 79 00 ali na e-naslovu info@fzvce.si.

Informativni dnevi

petek, 16. in sobota, 17. februar 2024 v prostorih fakultete.

Najpogostejša vprašanja

Prijave potekajo  preko portala eVŠ, kjer so objavljena tudi natančnejša navodila. V primeru težav lahko kontaktirate EKC – Enotni kontaktni center državne uprave, e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki). Za pomoč smo dosegljivi tudi na fakulteti, in sicer na telefonski številki 03 428 79 00 ali na e-naslovu info@fzvce.si.

Število točk, potrebnih za vpis, je odvisno od posameznega študijskega leta in vpisne generacije.

 

Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta:

 • 2023/24 – 71 točk za redni študij, za izredni študij ni bilo omejitve v 1. prijavnem roku,
 • 2022/23 – 60 točk za redni študij, za izredni študij ni bilo omejitve v 1. prijavnem roku,
 • 2021/22 – 56 točk za izredni študij, redni študij se še ni izvajal.

Vpisna služba rezultate vpisnega postopka v 1. prijavnem roku sporoči do konca meseca julija preko portala evŠ.

Prepis  je možen na podlagi prošnje po zaključenem 1. letniku v primeru, da so prosta mesta na rednem študiju. V primeru presežka prijav za prepis se pri izbiri upošteva dosežena povprečna ocena v 1. letniku.

Študent, ki ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma ni poslovodna osebe gospodarskih družb ali direktor zasebnih zavodov lahko, ima, ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do: zdravstvenega varstva, subvencionirane prehrane, prevozov in bivanja, štipendiranja, družinske pokojnine, dela preko študentskega servisa. Po 26. letu študent izgubi pravico do zdravstvenega zavarovanja kot vzdrževani družinski član.

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali pa enkrat menja študijski program.

Izpit pri posameznem predmetu se lahko opravlja največ osem krat, prvi trije roki so vključeni v šolnino. V kolikor študent pristopa na izpit osmič, le-ta obvezno poteka pred izpitno komisijo. V kolikor študent izpita ne opravi v osmem poskusu, se ga izpiše iz FZVCE.

Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content