Poslanstvo in vizija

Boljše zdravje družbe

Fakulteta za zdravstvene vede v Celju (FZVCE) si prizadeva doseči odličnost s pomočjo kakovostnega in inovativnega študija na področju zdravstvenih ved in s tem prispevati k dvigu kakovosti delovanja zdravstvenega sistema.

FZVCE izvaja visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega in magistrska študijska programa 2. stopnje Paliativna oskrba in Zdravstvena nega ter si prizadeva postati sooblikovalka razvoja na strokovnem in znanstvenem nivoju zdravstvenih ved. Z lastno odličnostjo prispeva h kakovosti visokega šolstva v Sloveniji, še posebej na območju Savinjske (statistične) regije.

 

Zato je poslanstvo FZVCE:

  • kakovostno izvajanje dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov;
  • načrtovanje in razvoj novih študijskih in znanstveno raziskovalnih programov s področja zdravstvenih ved;
  • zagotavljanje nenehnega pretoka znanja med visokošolskimi učitelji, študenti in strokovnjaki iz kliničnega in drugih okolij;
  • ustvarjanje pogojev za profesionalni in osebni razvoj visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter zaposlenih v strokovnih službah;
  • družbeno odgovorno delovanje.

 

Vizija FZVCE:

Fakulteta za zdravstvene vede v Celju bo postala izobraževalna in znanstveno raziskovalna, mednarodno prepoznavna ustanova na področju zdravstvenih ved z visokimi standardi kakovosti. Odlikovalo jo bo učinkovito sodelovanje s kliničnim okoljem ter družbeno odgovorno delovanje.

 

Vrednote FZVCE:

  • Strokovnost in etična odgovornost

Zavezanost k visoki strokovnosti in odličnosti v izobraževanju, raziskovanju ter praksi z namenom izpolnjevanja najvišjih standardov na področju zdravstvenih ved ob upoštevanju etičnih načel v vseh vidikih delovanja, z osredotočenostjo na integriteto, poštenost in odgovornost do študentov, zaposlenih ter pacientov.

  • Vseživljenjsko učenje in raziskovanje/inovacije

Spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja med študenti, zaposlenimi in partnerji, s ciljem stalnega vseživljenjskega učenja, izboljševanja znanja in veščin, spodbujanja kreativnosti, inovacij ter raziskovanja kot ključnih dejavnikov trajnega izboljševanja prakse in izobraževanja v zdravstvenih vedah.

  • Skupnost in sodelovanje

Gradnja trdnih vezi s širšo skupnostjo, študenti, zaposlenimi in partnerji v zdravstvenem sektorju, s poudarkom na sodelovanju za dobrobit vseh. Spoštovanje raznolikosti in zagotavljanje vključujočega okolja, ki spodbuja strpnost, spoštovanje ter cenjenost vsakega posameznika.

  • Trajnost, ekologija in družbena odgovornost

Skrb za trajnostno prihodnost, z zavedanjem o vplivu na okolje in spodbujanjem ekološko ozaveščenih pristopov v izobraževanju in delovanju fakultete. Ozaveščanje o družbeni odgovornosti in zavzemanje za pozitiven vpliv na zdravstveno stanje skupnosti, kjer fakulteta deluje. 

 

Strategija razvoja FZVCE za obdobje 2024 – 2028 je bila obravnavana na organih FZVCE in sprejeta na seji Senata in Upravnega odbora FZVCE dne 1. 2. 2024.

Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content