Tuji visokošolski učitelji pri nas

Projekti v katerih sodelujemo

Krepitev vpetosti Visoke zdravstvene šole v Celju v mednarodni prostor

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.”

Visoka zdravstvena šola v Celju si kot mlada visokošolska institucija, ustanovljena leta 2009, skladno s Strategijo razvoja VZŠCE 2014-2018, prizadeva za čim večjo vpetost v mednarodni visokošolski prostor, tako z vidika mobilnosti visokošolskih učiteljev, strokovnega osebja in študentov kot s širitvijo sodelovanja in z izvajanjem mednarodnih projektov s tujimi partnerskimi institucijami.


V projektu “Krepitev vpetosti Visoke zdravstvene šole v Celju v mednarodni prostor” želimo s krajšimi gostovanji šestih tujih strokovnjakov z namenom sodelovanja pri izvedbi posameznih delov študijskih programov oz. posameznih predmetov, tako na prvi kot drugi stopnji študija, okrepiti izmenjavo strokovnega znanja ter načinov poučevanja. K sodelovanju smo pritegnili ugledne strokovnjake iz držav, ki so vodilne tako na področju inovativnih metod učenja in poučevanja kot v znanstveno-raziskovalnem delu in inovativnih dosežkih na področju zdravstvene nege in zdravstvenih ved.
 
S projektom bo študentom omogočen dostop do sodobnih, aktualnih znanj, dana možnost izboljšanja medkulturnih in jezikovnih kompetenc ter preizkušanja novih metod učenja in poučevanja, ki jih bodo tuji visokošolski učitelji vključevali v izvedbo dela posameznega predmeta. Tako bodo študenti in diplomanti VZŠCE izboljšali in nadgradili tako strokovne (predmetno specifične) kompetence kot tudi splošne, generične kompetence (multikulturne, jezikovne, komunikacijske, sposobnost reševanja problemov, kritično mišljenje …)
 
Prav tako bomo s projektom spodbujali sodelovanje in prenos dobrih praks med akademskim in strokovnim osebjem tujih visokošolskih zavodov in VZŠCE, kar bo vplivalo na povečanje kakovosti izvedbe pedagoškega procesa (uvajanje novih učnih metod, izboljšanje poučevanja, ipd.) v prihodnjih letih na VZŠCE.

Krepitev vpetosti Visoke zdravstvene šole v Celju v mednarodni prostor

Projekt “Nadgradnja mednarodnega sodelovanja Visoke zdravstvene šole v Celju” se izvaja v okviru Javnega razpisa: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022.

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

V projektu želimo s krajšimi gostovanji šestih tujih visokošolskih učiteljev oz. strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi posameznik predmetov študijskih programov, tako na 1. kot 2. stopnji študija, okrepiti izmenjavo strokovnega znanja ter načinov poučevanja. K sodelovanju bomo pritegnili ugledne strokovnjake iz držav, ki so vodilne tako na področju inovativnih (prožnih) metod učenja in poučevanja kot  tudi na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti in inovativnih dosežkih na področju zdravstvene nege in zdravstvenih ved (Finska, Japonska, Nemčija, Italija). Projekt je v prvi vrsti osredotočen na študente s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc, tako predmetno-specifičnih kot generičnih, kot tudi njihove zaposljivosti. Pomembna je tudi izmenjava strokovnega znanja med visokošolskimi učitelji in sodelavci kot tudi prenos dobrih, inovativnih praks na področju poučevanja in učenja, s poudarkom na študenta osredinjeno učenje.

 

S projektom gostovanja tujih strokovnjakov bo študentom tako omogočen dostop do izmenjave aktualnih strokovnih znanj iz tujine, dana možnost izboljšanja medkulturnih in jezikovnih kompetenc ter preizkušanja novih metod učenja in poučevanja, ki jih bodo tuji visokošolski učitelji vključevali v izvedbo dela posameznega predmeta. Tako bodo študenti in diplomanti VZŠCE izboljšal in nadgradili tako strokovne (predmetno specifične) kompetence kot tudi splošne, generične kompetence (multikulturne, jezikovne, komunikacijske, sposobnost reševanja problemov, kritično mišljenje…) kar po vplivalo na izboljšanje njihove zaposljivosti, tako doma kot tudi v tujini.

 

S predloženim projektom bomo spodbujali sodelovanje in prenos dobrih praks med akademskim in strokovnim osebjem tujih visokošolskih zavodov in VZŠCE, kar bo gotovo vplivalo na povečanje kakovosti in raznolikost izvedbe pedagoškega procesa (uvajanje novih učnih metod, nadgradnja kakovosti poučevanja, uvajanje različnih načinov študija na daljavo, ipd) v prihodnjih letih na VZŠCE. Okrepiti želimo tudi že do sedaj dobro vzpostavljeno mednarodno sodelovanje na področju skupnih razvojno-raziskovalnih projektov s tujimi visokošolskimi in drugimi inštitucijami, predvsem na področjih paliativne oskrbe, uporabe raziskovalnih dosežkov v praksi zdravstvene nege ter mentorskih kompetenc.

Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content