Fakulteta
Naši študenti se učijo na sodobnih in naprednih tehnologijah ter pridobivajo praktično znanje in izkušnje.

Fakulteta za zdravstvene vede

Fakulteta za zdravstvene vede v Celju (v nadaljevanju FZVCE) je samostojni visokošolski zavod, ki izvaja izobraževalno in znanstvenoraziskovalno dejavnost na področjih zdravstva, zdravstvene nege in družbenih ved. Ustanovitelj fakultete je Regijsko študijsko središče v Celju, javni zavod pristojen za razvoj terciarnega izobraževanja na območju Savinjske (statistične) regije.

 

 

Fakulteta za zdravstvene vede v Celju (pred preoblikovanjem Visoka zdravstvena šola v Celju) je bila ustanovljena v mesecu maju 2009 na podlagi sklepa Senata za akreditacijo Sveta RS za visoko šolstvo (sklep št. 6033-61/2008/8). S tem je visoka šola pridobila status javno veljavne visokošolske inštitucije, ki izdaja javno veljavne listine. V mesecu juniju 2009 je bilo pridobljeno še soglasje Sveta RS za visoko šolstvo k visokošolskemu strokovnemu študijskemu programu 1. stopnje Zdravstvena nega (sklep št. 6033-178/2009/2). Z vpisom v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v mesecu avgustu 2009 je VZŠCE izpolnila vse potrebne formalne pogoje za začetek izobraževalnega procesa.

 

Svet nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je 16. 6. 2022 sprejel sklep o preoblikovanju Visoke zdravstvene šole v Celju v Fakulteto za zdravstvene vede v Celju.

 

Fakulteta izvaja 3-letni visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega in 2-letni magistrski študijski program 2. stopnje Paliativna oskrba.

 

Študijski program Zdravstvena nega je bil razvit v skladu s smernicami direktive EU (2005/36/ES, 2013/55/EU) in EFN ter v skladu z bolonjsko deklaracijo. V študijskem letu 2022/2023 je vpisana štirinajsta generacija študentov izrednega študija, naši diplomanti (do 30. 9. 2022 skupaj 416) pa se zaposlujejo v različnih zdravstvenih, socialnih in socialno-varstvenih inštitucijah.

 

V letu 2022 smo po dolgoletnih prizadevanjih pridobili koncesijo za izvajanje rednega študija na študijskem programu Zdravstvena nega in tako smo v študijskem letu 2022/23 v 1. letnik vpisali prvo generacijo rednih študentov.

 

V študijskem letu 2022/2023 smo vpisali šesto generacijo študentov magistrskega študijskega programa Paliativna oskrba. Študijski program je bil razvit na podlagi razvojno-raziskovalnega dela na fakulteti, smernic Državnega programa paliativne oskrbe v RS, demografskih trendov ter čedalje večjih potreb po kakovostni in strokovni paliativni oskrbi v sodelovanju z uglednimi tujimi (iz Finske in Švice) in domačimi strokovnjaki na področju paliativne oskrbe, v študijskem letu 2022/23 pa smo pričeli z izvajanjem prenovljenega programa, ki med drugim vključuje tudi klinično usposabljanje.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content